SiteLock  

Home

O nás

Referencie

Kontakt

Sponzoring

Poradcovia

 
Aktuálne konferencie


Hlavný partner konferencie:

 

Partneri konferencie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Management pohľadávok 2017

15. - 16. november 2017, Radisson Blu Carlton Hotel, Hviezdoslavovo nám. 3, Bratislava

 

Cena: 430 EUR pri registrácii do 22. 9. 2017, inak 460,-- EUR. Všetky ceny sú bez DPH.

Program: program konferencie (PDF)

Registrácia: online formulár, email

 

Prednášajúci:

Mgr. Dominik Čipka
vyšší súdny úradník, Okresný súd Banská Bystrica

JUDr. Ing. Peter Daniel, PhD.
finančný manažér, Johnson Controls International, Bratislava

JUDr. Jozef Ďurica
súdny exekútor, Exekútorský úrad Zvolen
 
Ing. Dionýz Földes
Executive Manager, VÚB, a.s.
 
Filip Glasa
zakladateľ a CEO spoločnosti FinStat, s.r.o. 
 
JUDr. Michal Havrlent
Legal Collection Supervisor, EOS KSI Slovensko, s.r.o.

Hana Hlaváčková
manažér, daňové oddelenie, Deloitte Tax s. r. o.
 
JUDr. Ivan Ikrényi, PhD., F.I.I.
Partner, advokátska kancelária IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.

JUDr. Daniel Ivanko
podpredseda súdu, Okresný súd Banská Bystrica
 
Mgr. Eva Kováčechová
riaditeľka, Centrum právnej pomoci
 
JUDr. Ondrej Laciak, PhD.
Právnická fakulta UK Bratislava, prodekan, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
 
Radek Laštovička
Senior Manager, Financial Services Advisory, Ernst & Young, s.r.o. Praha
 
Ing. Martin Musil
Managing Director, Intrum Justitia Slovakia s.r.o.
 
JUDr. Radovan Pala, LL.M., Ph.D.
Partner, TaylorWessing, Bratislava
 
Mgr. Rastislav Pavlík
autorizovaný školiteľ, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Bratislava

Ing. Ľubica Petrufová
finančný manažér, Johnson Controls International s.r.o., Bratislava

JUDr. Branislav Pospíšil
Pospíšil & Partners, k.s., správca Bratislava 
 
PhDr. Tomáš Sedláček
hlavný makroekonomický stratég ČSOB, Praha
 
Mgr. Marek Stacho
právnik, Oddelenie vymáhania Micro&sme úverov, Československá obchodná banka, a.s., Bratislava
 
Dr. Manfred Stamer
Senior Economist and Country Risk Analyst, Euler Hermes
 
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
prorektor Univerzity Komenského pre legislatívu a predseda Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva
 
JUDr. Peter Štrpka
Partner, SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o., advokátska kancelária, Bratislava

Program konferencie:

Streda, 15. novembra 2017, 9:00-17:15

09:00 – 09:30 A breeze of growth
-       Despite Brexit and protectionist tendencies in the U.S.global trade growth is finally gathering some momentum
-       Central and Eastern Europe remains the green spot among emerging markets. EU members in the region benefit from rising export demand from Western Europe while Russia has left recession and Turkey rebounds from a weak 2016
Dr. Manfred Stamer, Senior Economist and Country Risk Analyst, Euler Hermes
 
09:30 – 10:30 Prvé skúsenosti z uplatňnovania Civilného sporového  poriadku v sporoch o zaplatenie pohľadávok
-       najčastejšie otázky odbornej verejnosti k aplikáci nového CSP
-       aplikácia nového CSP v pohľadávkových sporoch v súdnej praxi
prof. JUDr. Marek Števček, PhD., prorektor Univerzity Komenského pre legislatívu a predseda Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva
 
11:00 – 11:30 Dopady nové regulace ochrany osobních údajů (GDPR) na vymáhání pohledávek
-       stav přípravy Evropského kodexu chování při ochraně osobních dat v rámci vymáhání pohledávek
-       praktické zkušenosti s právními otázkami ochrany osobních údajů ve vymáhání pohledávek
-       praktické zkušenosti s dopady ochrany osobních údajů ve vymáhání pohledávek na informační systémy věřitelů
Radek Laštovička, Manager, Financial Services Advisory, Ernst & Young, s.r.o. Praha
 
11:30 – 12:15 Quo vadis spotrebiteľské rozhodcovské konanie?
-       skúsenosti inkasnej spoločnosti s reštartovaným spotrebiteľským rozhodcovským konaním
-       je vhodné pre všetky spotrebiteľské pohľadávky?
-       dopad veľkej novely exekučného poriadku na spotrebiteľské rozhodcovské konanie
Novela Exekučného poriadku
-       skúsenosti inkasnej spoločnosti s elektronickým podávaním návrhov
-       náhodný výber exekútorov
-       ako sa prejavila centralizácia exekučnej agendy do Banskej Bystrice v praxi?
Upomínacie konanie
-       praktické výhody a nevýhody nového spôsobu podávania žalôb
JUDr. Michal Havrlent, Legal Collection Supervisor, EOS KSI Slovensko, s.r.o.
 
12:15 – 13:00 „Zabili Kennyho!“ alebo requiem za zmenku?
-       pôvodný účel inštitútu zmenky a súčasné mýty s ňou spojené
-       po(s)tupné a systematické okliešťovanie práv veriteľa zo zmenky prostredníctvom legislatívnych zmien a judikatúry
-       aktuálne (ne)možnosti použitia zmenky v obchodnom styku a spotrebiteľských vzťahoch
-       vybrané praktické problémy pri vymáhaní pohľadávok zo zmeniek v súčasnosti
-       budúcnosť zmenky na Slovensku v kontexte posledných útokov zákonodarcu na jej podstatu
JUDr. Peter Štrpka, PhD., Partner, SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o., advokátska kancelária, Bratislava
 
14:00 – 14:45 Upomínacie konanie ako nóvum civilného sporového konania
-       predstavenie inštitútu upomínacieho konania (krátky historický exkurz, právna úprava a súvisiace  právne predpisy, princípy)
-       priebeh upomínacieho konania
-       praktické skúsenosti z doterajšej činnosti – najčastejšie právne, formálne, (ne)tolerované chyby, praktické rady, upomínacie konanie v číslach
Mgr. Dominik Čipka, vyšší súdny úradník, Okresný súd Banská Bystrica
JUDr. Daniel Ivanko, PhD., podpredseda súdu, Okresný súd Banská Bystrica

 
14:45 – 15:30 Exekučné konanie po novom
-       súčasný stav elektronizácie exekučného konania
-       výber súdneho exekútora po novom
-       trovy exekúcie – nový spôsob ich určenia
JUDr. Daniel Ivanko, PhD., podpredseda súdu pre exekučné a upomínacie konanie, Okresný súd Banská Bystrica
 
16:00 – 16:45 Elektronická komunikácia s orgánmi verejnej moci
-       eGovernment, Ústredný portál verejnej správy a elektronické schránky pre právnické osoby
-       Zákon 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (Zákon o e-Governmente)
-       Zákon 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu
-       praktické používanie elektronickej komunikácie s orgánmi verejnej moci
-       vytvorenie elektronického podania prostredníctvom ÚPVS a špecializovaných systémov orgánov verejnej moci
-       podanie a podpisovanie úradných dokumentov certifikátom - rozdiel medzi certifikátom fyzickej osoby a certifikátom pre podnikateľov
-       výhody a riziká elektronickej komunikácie
Mgr. Rastislav Pavlík, autorizovaný školiteľ, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Bratislava
 
16:45 – 17:15 Stav slovenského exekučného práva po prijatej revolučnej zmene Exekučného poriadku
-          najčastejšie otázky spojené s novelou exekučného poriadku účinnou od 1.4.2017
-          riešenie súdnych exekúcií pri prípadnej exekučnej amnestii
-          ďalšia existencia súdnych exekútorov
JUDr. Jozef Ďurica, súdny exekútor, Exekútorský úrad Zvolen

17:15 – 17:45 Centralizovaný proces kreditného manažmentu v Johnson Controls
-       kreditný manažment ako aktívny nástroj vymáhania pohľadávok
-       keď kreditný tím a predajcovia spolupracujú – dôležitosť partnerstva s predajom (prevádzkou)
-       ako Johnson Controls zavádza metódy a procesy kreditného manažmentu Ing. Ľubica Petrufová, finančný manažér, Johnson Controls International s.r.o., Bratislava

 

Štvrtok, 16. novembra 2017, 9:00-17:00

 

09:00 – 09:30 Trestná zodpovednosť právnických osôb
-       základy trestnej zodpovednosti právnických osôb
-       za aké trestné činy môžu byť právnické osoby - obchodné spoločnosti najčastajšie trestne stíhané
-       je možné minimalizovať riziko trestného stíhania právnickej osoby - obchodnej spoločnosti?
JUDr. Ondrej Laciak, PhD., Právnická fakulta UK Bratislava, prodekan, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, podpredseda  Slovenskej advokátskej komory a člen predsedníctva Európskej komory obhajcov (European Criminal Bar Association) a ad hoc sudca Európskeho súdu pre ľudské práva
 
09:30 – 10:00 TOP trendy roku 2017 v manažmente pohľadávok. Čo nás čaká a neminie na Slovensku ale aj vo svete
-       ľudské zdroje v collection: koho naozaj potrebujem, koľko mu musím zaplatiť a najmä ako ho nájdem v dobe kedy si čoraz viac vyberá zamestnanec zamestnávateľa
-       regulácia a compliance: čo sa na nás chystá v oblasti regulácie ako sa na zmeny čo najlepšie pripraviť, lokálna legislatíva vs. Európska, príklady extrémnej regulácie v praxi
-       TOP technologické trendy v Collection: inšpirujte sa a zmeňte Vaše vymáhanie od základu, čo hýbe svetom Collection a na čo sa musíme pripraviť
Ing. Martin Musil, Managing Director, Intrum Justitia Slovakia s.r.o.
 
10:00 – 11:00 Víťazia v praxi kreatívni dlžníci „na úteku“ alebo zdanlivo po zuby ozbrojení veritelia? Ako skutočne fungujú nástroje chrániace veriteľov pred nekalými praktikami úpadcov. Pohľad správcu a advokáta.
-       test úpadku, platobná neschopnosť, predlženie a zodpovednosť za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu
-       koncept ochrany vlastného imania verzus základné imanie
-       vŕšenie ochranných inštitútov: Odporovateľnosť právnych úkonov, spoločnosť v kríze, zákaz vrátenia vkladov
-       „Piercing of corporate veil“ – zodpovednosť spoločníkov podľa novely OBZ?
-       ako ďalej - čo môže pomôcť v slovenských podmienkach?
JUDr. Radovan Pala, LL.M., Ph.D., Partner, TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o., Bratislava
JUDr. Branislav Pospíšil, správca, Pospíšil & Partners, k.s., Bratislava

 
11:30 – 13:00 Umělá společnost? – její ideologie a materie
-       Napadlo vás někdy, že slovo „umění“ nemusí být odvozeno od slova „umět“, ale od slova „umělý“? 
-       Nemyslíme tím, že by tím pádem měl být i umělec umělý, neskutečný, falešný, nereálný, ale naopak − že skrze své umění dokáže vytvořit něco umělého, co se pak stává reálnějším než realita sama. Pokud chcete žít přirozený život a umělý svět ve vás vyvolává paniku, pak vězte, že už jste v umělosti až po krk
-       Rozhlédněte se teď totiž kolem sebe − vidíte věci, které jsou umělé a které dávají smysl jen ve spojitosti s člověkem
PhDr. Tomáš Sedláček, hlavný makroekonomický stratég ČSOB Praha
 
14:00 – 14:45 Aktuálne daňové dopady pre manažment pohľadávok - najčastejšie príležitosti a riziká
-       má dodávateľ nárok na vrátenie odvedenej DPH, ak je dlžník v konkurze?
-       postúpenie pohľadávok z pohľadu DPH
-       osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby
-       aktuálny stav ručenia za DPH dodávateľa
-       je výhodné tvoriť daňové opravné položky k pohľadávkam?
-       odpis pohľadávok ako daňovo uznateľný náklad
-       postúpenie pohľadávok očami účtovníka a daňového poradcu
Ing. Ján Skorka, senior manažér, daňové oddelenie, Deloitte
Ing. Martin Sabol, manažér, daňové oddelenie, Deloitte

 
14:45 – 15:15 Big data, dlžníci a riadenie rizika
-       čo sú to Big Data
-       Big Data a riadenie rizika
-       Open data a Big Data na Slovensku
-       príklady využitia v oblasti pohľadávok a riadení rizika
Filip Glasa, zakladateľ a CEO spoločnosti FinStat, s.r.o.
 
15:15 – 15:45 Osobný bankrot – príležitosť alebo pasca?
-       stručné priblíženie podstaty legislatívnej úpravy oddlženia fyzických osôb
-       skúsenosti Centra právnej pomoci s procesom osobného bankrotu
-       otvorené otázky súvisiace s problematikou osobného bankrotu
Mgr. Eva Kováčechová, riaditeľka, Centrum právnej pomoci
 
16:00 – 16:30 Aktuálny vývoj reštrukturalizácií na Slovensku a v EÚ
-       vývoj reštrukturalizácií po ostatnej novele ZKR
-       návrh smernice o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, druhej šanci a opatreniach na zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia a o zmene smernice 2012/30/EÚ
-       vývoj reštrukturalizácií po ostatnej novele ZKR
JUDr. Ivan Ikrényi, PhD., F.I.I., Partner, advokátska kancelária IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o., Bratislava
 
16:30 – 17:00 Najčastejšie spôsoby vyhnutia sa splácaniu úverových pohľadávok v segmente malých a stredných podnikateľov
-       konkurz a reštrukturalizácia - súčasné a minulé spôsoby zneužívania insolvenčného práva pri zvýhodňovaní dlžníka
-       fenomén dobrovoľného zlučovania spoločností
-       blankozmenky ako spôsob zabezpečenia úverových pohľadávok a ich rýchly koniec
-       dopad novely civilného procesu na vymáhania pohľadávok banky
Mgr. Marek Stacho, právnik, Oddelenie vymáhania MicroSME úverov, Československá obchodná banka, a.s., Bratislava
 

   
© Copyright EU Generation, Dipl.-Ing. Dagmar Zboray, všetky práva vyhradené